Договір оферти

Договір публічної оферти про надання безповоротньої фінансової допомоги

Ця Публічна оферта про надання безповоротної фінансової допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Доброчинець) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДЬ ПОПАСНЯНЩИНИ”, в особі Голови Організації – Ніконова Дениса Валерійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Організація), укласти договір щодо надання безповоротної фінансової допомоги, на зазначених нижче умовах:

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на цьому сайті про надання безповоротної фінансової допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб. Умови цієї Оферти однакові для всіх Доброчинців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Організації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Безповоротна фінансова допомога – безоплатна передача Доброчинцем коштів у власність Організації, для наступного використання та досягнення цілей Організації, визначених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту Організації та цього Договору.

Доброчинець – дієздатна фізична особа, яка добровільно надає один чи декілька видів фінансової допомоги. Для цілей цього Договору Доброчинцем є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Доброчинцем у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення оплати Безповоротної фінансової допомоги на забезпечення статутної діяльності Організації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Організації фінансової допомоги відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», програм Організації, тощо.

Доброчинець самостійно визначає обсяг безповоротної фінансової допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Доброчинець зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Безповоротна фінансова допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@molodp.org

Крім того, Акцептом Оферти Доброчинець повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Безповоротної фінансової допомоги на адміністративні витрати Організації в розмірі.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та п. 14.1.257 Податкового кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 1. Права та обов’язки Організації

Організація має право:

 • отримувати Безповоротну фінансову допомогу та використовувати її відповідно до своєї статутної діяльності та предмету та умов цього Договору;
 • змінювати напрями використання безповоротної фінансової допомоги повідомивши про це Доброчинця.

Організація зобов’язана:

 • інформувати Доброчинців про реалізацію задач на які була надана фінансова допомога;
 • використовувати отриману фінансову допомогу виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.
 1. Права Доброчинця

Доброчинець має право:

 • здійснювати контроль за використанням Організацією безповоротної фінансової допомоги за цільовим призначенням.
 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів безповоротної фінансової допомоги здійснюється на території будь – якої держави світу. Зарахування безповоротної фінансової допомоги відбувається на розрахунковий рахунок Організації в банку, зареєстрованому в Україні, відкритий у національній валюті України. Безпосередня діяльність Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованих територій України та районів проведення операції об’єднаних сил).

 1. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Доброчинець буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на цьому сайті.

 1. Порядок використання Безповоротної фінансової допомоги

Використання Безповоротної фінансової допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про громадські об’єднання». Організація використовує безповоротну фінансову допомогу відповідно до своєї статутної діяльності та програм Організації. Отримана Організацією Безповоротна фінансова допомога може бути повернені Доброчинцеві виключно у випадках, передбачених законодавством України.

 1. Відповідальність Організації

Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання безповоротної фінансової допомоги всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Витрати, пов’язані з перерахуванням безповоротної фінансової допомоги (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Організація.
 1. Порядок загального доступу до інформації Доброчинця.

Доброчинець надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Доброчинця третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

Крім того, Доброчинець надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Організацією в засобах масової інформації або на сайті.

Шляхом акцептування Оферти Доброчинець підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1

до Договору публічної оферти
про надання безповоротної фінансової допомоги

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Доброчинець, що акцептував Публічну оферту про надання безповоротної фінансової допомоги ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДЬ ПОПАСНЯНЩИНИ”, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДЬ ПОПАСНЯНЩИНИ” (надалі – Організація) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України, Статуту Організації, інших локальних актів Організації.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.